Máy rung
Máy hình chữ nhật
Máy rung lồng U, có tách sản phẩm
Máy rung lồng khum ( bầu), có tách sản phẩm
Máy rung lồng U, không tách sản phẩm
Máy rung lồng khum ( bầu), không tách sản phẩm
0987.094.335